Op Docters advies rendeert uw geld beter

Aangeboden diensten:

Findoc bvba doet aan verzekeringsbemiddeling en deze verloopt in de Nederlandse taal.

Onder verzekeringsbemiddelingsdiensten wordt verstaan:

 • advies verlenen over verzekeringsovereenkomsten
 • voorstellen/aanbieden van verzekeringsovereenkomsten
 • verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten
 • assisteren in het beheer van verzekeringsovereenkomsten
 • uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten

Nummers van de takken:

 • 1: Ongevallen
 • 2: Ziekte
 • 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 • 4: Casco rollend spoorwegmaterieel
 • 5: Luchtvaartcasco
 • 6: Casco zee- en binnenschepen
 • 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren
 • 8: Brand en natuurevenementen
 • 9: Andere schade aan goederen
 • 10: Ba motorrijtuigen
 • 11: BA luchtvaartuigen
 • 12: BA zee- en binnenschepen
 • 13: Algemene BA
 • 14: Krediet
 • 15: Borgtocht
 • 16: Diverse geldelijke verliezen
 • 17: Rechtsbijstand
 • 18: Hulpverlening
 • 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 • 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 • 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 • 26: Kapitalisatieverrichtingen
 • 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen

Belangenconflictenbeleid:

Findoc bvba voert een beleid om eventuele belangenconflicten te vermijden. Dit beleid bestaat onder meer uit interne instructies. Wij zien er bovendien op toe dat onze medewerkers enkel bemiddelen in verzekeringscontracten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en die kunnen uitleggen aan de verzekeringnemers en verzekerden. Wij zien er eveneens op toe dat de gegeven informatie door onze medewerkers correct, duidelijk en niet misleidend is.

Een belangenconflict is een situatie waarin onze belangen in conflict komen met of afwijken met uw belangen.

Elk belangenconflict dat wordt vastgesteld, kan ons worden gesignaleerd per mail : info@findoc.be


Vergoeding:

Wij ontvangen voor onze verzekeringsbemiddeling een vergoeding van de verzekering onderneming. Deze vergoeding is inbegrepen in de verzekeringspremie die de verzekeringnemer betaalt. Door het hebben van een verzekeringsportefeuille bij een verzekeringsmaatschappij of door het uitvoeren van supplementaire taken, is een bijkomende vergoeding mogelijk.


AssurMiFID-gedragsregels*

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.


Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 • Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.
 • Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
 • Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as –www.ombudsman.as