Op Docters advies rendeert uw geld beter

De crisis weegt overal in Europa op de woningmarkt. Ook in België staan de woningprijzen steeds meer onder druk. In een internationale vergelijking van Standard & Poor's komt België er zeker niet slecht uit en moet het in de periode 2009-2014 enkel Duitsland laten voorgaan.

België
Op zich is er voor de komende twee jaar geen ruimte voor euforie op de Belgische markt. De verwachte nominale prijsstijging voor woningen in België blijft volgens het ratingbureau Standard & Poor's (S&P) beperkt in 2013 (+1 %) en 2014 (+1,6 %). Met de verwachte inflatie (2 % in 2013, 1,8 % in 2014) is dat niet voldoende om de reële waarde te behouden. Het waardeverlies blijft met 1 procent in 2013 en 0,2 procent in 2014 beperkter. Ook het panel van 15 vastgoedexperts dat De Tijd eind vorig jaar raadpleegde, ging uit van een licht waardverlies dit jaar.
De moeilijke economiche context en de verstrenging van de financiële voorwaarden in ons land om te lenen zijn daar volgens S&P niet vreemd aan. De prijzen van de woningen zijn relatief hoog in verhouding tot het inkomen van de Belg. In 2013 blijft de groei zwak (+0,4 %). De werkloosheid zou stijgen tot 7,9 procent.
Een zware terugval van de prijzen in België lijkt de onderzoekers van S&P onwaarschijnlijk. Het ratingbureau maakt zich niet echt grote zorgen over de Belgische woningprijzen. Met een totale schuld van de gezinnen van 54,7 procent van het bpp in juni 2012 ligt die beduidend lager dan het gemiddelde van de eurozone (65,3 %). Ook de zeer lage hypothecaire rente en het feit dat er in België geen echt overschot aan woningen is, is daar niet vreemd aan.
In de meeste andere Europese landen blijft de situatie moeilijker dan in België.
Duitsland
Duitsland gaat tegen de stroom in. De prijzen zullen in Duitsland de komende twee jaar met gemiddeld 3 procent per jaar stijgen. Dat hoeft niet echt te verwonderen. In geen enkel land zijn de eco¬no¬mi¬sche pres¬ta¬ties zo sterk als in Duits¬land. Het land is aan een in¬haal¬be¬we¬ging bezig. Tus¬sen 1999 en 2008 stag¬neer¬de de wo¬ning¬markt in Duits¬land. In vrij¬wel alle an¬de¬re lan¬den waren er in die pe¬ri¬o¬de daar¬en¬te¬gen ster¬ke stij¬gin¬gen.
Ne¬der¬land
In Ne¬der¬land ver¬wacht men dit jaar een prijs¬da¬ling van 5,9 pro¬cent. Ook voor 2014 wordt een da¬ling ver¬wacht van 2 pro¬cent. Dat wordt dan het zesde jaar op rij van da¬len¬de wo¬ning¬prij-zen. De to¬ta¬le schuld van de ge¬zin¬nen is er zeer groot. Le¬nin¬gen wer¬den in het ver¬le¬den vaak niet echt af¬ge¬lost. De prij¬zen zit¬ten nu al 16 pro¬cent onder de re¬cords van vijf jaar ge¬le¬den.
Frank¬rijk
Ook voor Frank¬rijk is S&P niet echt op¬ti¬mis¬tisch. Voor dit en vol¬gend jaar wordt een prijs¬da-ling met tel¬kens 5 pro¬cent per jaar ver¬wacht. In 2007 was Frank¬rijk nog het land met de groot-ste prijs¬stij¬ging (+7,7 %) in de groep van negen lan¬den die het ra¬ting¬bu¬reau op¬neemt in zijn stu¬die. Tus¬sen 2000 en 2007 ste¬gen de prij¬zen er on¬on¬der¬bro¬ken met 10 pro¬cent per jaar. Met een ver¬wach¬te werk¬loos¬heid van 10,7 pro¬cent ver¬wacht men de ko¬men¬de jaren niet snel een her¬ne¬ming.
Ier¬land
De bij¬zon¬der ster¬ke te¬rug¬val van de wo¬ning¬prij¬zen in Ier¬land lijkt uit te bo¬de¬men. Sinds 2007 zijn de prij¬zen er ge¬hal¬veerd. Dit jaar zou de da¬ling be¬perkt blij¬ven tot 0,9 pro¬cent. Het her¬stel zou vol¬gens S&P wel moei¬zaam ver¬lo¬ren. Zeer stren¬ge kre¬diet¬voor¬waar¬den, een lage vraag en over¬ca¬pa¬ci¬teit zul¬len op de wo¬ning¬markt blij¬ven wegen. Bij 47 pro¬cent van de hy¬po¬the¬cai¬re kre¬die¬ten is het nog af te los¬sen be¬drag hoger dan de markt¬waar¬de van de wo¬ning.
Span¬je
De slecht¬ste voor¬uit¬zich¬ten krijgt Span¬je. De prijs¬da¬ling zou er dit jaar op¬lo¬pen tot 7,8 pro-cent. Een ook daar¬na moet het eerst nog ver¬der berg¬af. De ban¬ken kre¬gen een ka¬pi¬taal¬in¬jec¬tie. Er zal nu werk wor¬den ge¬maakt van het op¬scho¬nen van de ba¬lan¬sen. Er zul¬len meer ge¬dwon-gen ver¬ko¬pen van vast¬goed wor¬den uit¬ge¬voerd. Dat zal zwaar wegen op een markt waar er nog steeds een gi¬gan¬tisch over¬aan¬bod is. Vol¬gens S&P duurt het meer dan vier jaar al¬vo¬rens de markt in even¬wicht is. De ver¬hou¬din¬gen wo¬ning¬prijs/in¬ko¬men en wo¬ning¬prijs/huur¬prijs moe¬ten met nog zo'n 20 pro¬cent wor¬den ge¬cor¬ri¬geerd.
Italië
Italië kan hopen op een eer¬ste prijs¬stij¬ging vanaf 2014, de eer¬ste sinds 2007. Het vo¬lu¬me van het aan¬tal trans¬ac¬ties be¬droeg maar de helft van 2006. De zware eco¬no¬mi¬sche en fi¬nan¬ciële cri¬sis weegt nog even op de markt. De hy¬po¬the¬cai¬re schuld be¬draagt in Italië maar 23,4 pro-cent van het bbp. Dat is be¬dui¬dend min¬der dan het ge¬mid¬del¬de van de eu¬ro¬zo¬ne (40 %). De ver¬hou¬din¬gen wo¬ning¬prijs/in¬ko¬men en wo¬ning¬prijs/huur¬prijs zijn er on¬ge¬veer in even¬wicht.
Por¬tu¬gal
Por¬tu¬gal lijdt zwaar onder de eco¬no¬mi¬sche cri¬sis. Toch zou de da¬ling dit jaar be¬perkt blij¬ven tot 1,1 pro¬cent. Voor vol¬gend jaar wordt voor het eerst in jaren ge¬re¬kend op een be¬schei¬den stij¬ging. De schuld¬graad van de ge¬zin¬nen is er nog vrij hoog. An¬ders dan in Ier¬land en Span¬je was er geen wo¬ning¬prijs¬zeep¬bel ont¬staan. Er is ook geen groot over¬aan¬bod. De her¬vor¬min¬gen die het land door Eu¬ro¬pa en het IMF zijn op¬ge¬legd, moe¬ten de groei van de wo¬ning¬markt sti-mu¬le¬ren.
VK
De wo¬ning¬markt zou in het VK vrij sta¬biel blij¬ven (-0,9 % in 2013 en +0,5 % in 2014). Er zijn wel be¬lang¬rij¬ke re¬gi¬o¬na¬le ver¬schil¬len. Het voor¬bije jaar ste¬gen de prij¬zen in Lon¬den, ter¬wijl ze licht daal¬den in het zui¬den en ste¬vig te¬rug¬vie¬len in het noor¬den. Het aan¬tal trans¬ac¬ties is sinds 2007 zowat ge¬hal¬veerd. Voor¬al de ko¬pers van een eer¬ste wo¬ning wer¬den ge¬con¬fron¬teerd met stren¬ge¬re leen¬voor¬waar¬den. Tegen de hui¬di¬ge prij¬zen zijn er van¬daag wei¬nig kan¬di¬daat-ver¬ko-pers. Het te¬kort aan wo¬nin¬gen zal een ver¬de¬re da¬ling wel af¬rem¬men.


DE TIJD, 24-01-2013

Relevante onderwerpen: artikel uit de 'tijd', rendement numitor rental fund 23092013, the economist global house prices, duits vastgoed in trek, ‘geen daling verwacht in belgische huizenprijzen’